Maak kruisbestuiving tussen kunst en wetenschap mogelijk met een speciaal fonds

23-11-2022

De Akademie van Kunsten en De Jonge Akademie adviseren de minister van OCW om een landelijk fonds in te stellen voor experimenteel onderzoek en projecten op het gebied van kunst en wetenschap. Hiermee willen de Akademies duurzame groei van dit werkterrein stimuleren.

For English, see below

Grensverleggende samenwerkingen tussen kunstenaars en wetenschappers kunnen nauwelijks gebruik maken van bestaande regelingen van fondsen voor cultuur of wetenschap. Dit concluderen de Akademie van Kunsten en De Jonge Akademie na een verkenning onder cultuur- en wetenschapsfondsen. In een brief aan Robbert Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, pleiten zij voor een landelijk fonds dat kruisbestuiving tussen artistiek en academisch onderzoek mogelijk maakt en samenwerkingen tussen kunstenaars en wetenschappers ondersteunt.

Zij adviseren de minister om een KxW-pilotfonds te starten voor een periode van drie jaar, met een budget van elf miljoen euro, in samenwerking met onder meer de Rijkscultuurfondsen, NWO en Regieorgaan SIA. Ook geven zij concrete richtlijnen voor de inrichting van het fonds: over het soort onderzoek, de bedragen die worden toegekend en de beoordeling van aanvragen.

In hun onderzoek kwamen de Akademie van Kunsten en De Jonge Akademie veel enthousiasme en gedrevenheid tegen. Zij verwachten dat met de juiste middelen de ontwikkeling van veelbelovende initiatieven wordt versterkt en versneld, waardoor het innovatief vermogen van Nederland groeit.

Over de Akademie van Kunsten en De Jonge Akademie

De Akademie van Kunsten is een genootschap van toonaangevende kunstenaars uit uiteenlopende disciplines, De Jonge Akademie bestaat uit jonge onderzoekers die zich wetenschappelijk hebben onderscheiden, met een visie op wetenschap en wetenschapsbeleid. Beide zijn onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en zetten zich onder andere in om de samenwerking tussen kunst en wetenschap te stimuleren. Eerder richtten de Akademie van Kunsten en De Jonge Akademie bijvoorbeeld samen het Mingler-netwerk op voor samenwerkingen tussen kunstenaars en academici.

Het advies over het KxW-fonds is opgesteld door een gezamenlijke KxW-commissie van de Akademie van Kunsten, De Jonge Akademie en leden van de KNAW. De commissie werd geleid door voorzitter Micha Hamel, componist, dichter, onderzoeker en lid van de Akademie van Kunsten en co-voorzitter Frans Snik, sterrenkundige aan de Universiteit Leiden en alumnus van De Jonge Akademie.

Lees het briefadvies van de Akademie van Kunsten en De Jonge Akademie aan minister Dijkgraaf

Digitoegankelijke versie van het briefadvies

Voor meer informatie, neem contact op met Annelies ten Have: annelies.ten.have@knaw.nl

English version

Enabling cross-fertilisation between art and science with a dedicated fund

The Society of Arts and The Young Academy recommend that the Minister of Education, Culture and Science sets up a national fund for experimental research and projects in the field of arts and science. By doing so, the Society and the Academy aim to encourage the sustainable growth of this area of activity.

Ground-breaking collaborations between artists and scientists can hardly benefit from existing fund schemes for culture or science. This is the conclusion of the Society of Arts and The Young Academy following a survey among culture and science funds. In a letter to Robbert Dijkgraaf, Minister of Education, Culture and Science, they call for the setting up of a national fund to enable cross-fertilisation between artistic and academic research and to support collaborations between artists and scientists.

They advise the minister to establish an arts and science (AxS) pilot fund for a period of three years with a budget of 11 million euros, in cooperation with the state cultural funds, NWO and Taskforce for Applied Research SIA. They also provide specific guidelines on the setting up of the fund: on the type of research, the amounts awarded and the assessment of applications.

During their survey, the Society of Arts and The Young Academy encountered a great deal of enthusiasm and drive. They expect that with the right resources, the development of promising initiatives will be strengthened and accelerated, expanding the innovative capacity of the Netherlands.

About the Society of Arts and The Young Academy

The Society of Arts is a society of leading artists from a variety of disciplines. The Young Academy is a dynamic and innovative platform of researchers from various disciplines with an outlook on science and science policy. Both are part of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW) and are committed to fostering collaboration between art and science. At an earlier stage, for example, the Society of Arts and The Young Academy jointly founded the Mingler network for collaborations between artists and academics.

The advice regarding the AxS fund was prepared by a joint AxS committee of the Society of Arts, The Young Academy and members of the Academy. The committee was chaired by Micha Hamel, composer, poet, researcher and a member of the Society of Arts, and co-chaired by Frans Snik, astronomer at Leiden University and alumnus of The Young Academy.

For more information, please contact Devika Arjun: devika.arjun@knaw.nl

Read the advise of the Society of Arts and The Young Academy to Minister Dijkgraaf

Afbeeldingen

Cookie-instellingen