Mingler Scholarship 2023 voor hedendaags bestiarium van AI-modellen

24-04-2023

Kunstenaar/ontwerper Pei-Ying Lin en wetenschapper Yi-Ching Huang krijgen een Mingler Scholarship. Voor hun project ‘Field Guide to the Artificial Intelligence Bestiary’ ontvangen zij 10.000 euro. Lin en Huang onderzoeken hoe zij AI-modellen kunnen vatten in een modern bestiarium, waarin zij de modellen benaderen als onbekende organismes. Hiervan maken zij een interactieve ‘veldgids’ die in maart 2024 verschijnt.

For English version, see below.

Kunstmatige intelligentiemodellen zijn er inmiddels in vele toepassingen. Het meest bekend zijn ChatGPT, DALL-E en Midjourney. Hoe de AI-modellen werken is voor de gebruiker vaak een raadsel. En hoe we ons tot AI verhouden is volop in beweging. Lin en Huang sluiten met hun project aan bij die actualiteit.

"Nu AI steeds ingewikkelder wordt, ontstaan er nieuwe eigenschappen en kenmerken die niet meer herkenbaar zijn op het niveau van de algoritmen", stellen Lin en Huang.  "De effecten daarvan werken door van de virtuele in de fysieke wereld en worden zo buitengewoon geavanceerd dat we in de buurt komen van systemen die gevoelens hebben. Als mens worden we opnieuw geconfronteerd met onbekende semi-levende wezens die we alleen kunnen begrijpen door er op een nieuwe manier naar te kijken.”

Om AI-modellen beter te begrijpen, benaderen Lin en Huang deze als onbekende organismes. Ze categoriseren AI-modellen en verbeelden deze in een hedendaags bestiarium. Daarbij maken ze gebruik van methodes uit artistiek en wetenschappelijk onderzoek.

Over Pei-Ying Lin en Yi-Ching Huang

Pei-Ying Lin (1986, Taiwan) heeft een MA in Design Interactions van het Royal College of Art in Londen en een BSc in Life Science van de National Tsing Hua University in Taiwan. Haar projecten zijn wereldwijd tentoongesteld. Enkele lopende exposities zijn Gene Cultures in het MIT Museum in Boston en My Body, A Coral Reef? in de Rudolf-Scharpf-Galerie van het Wilhelm-Hack-Museum in het Duitse Ludwigshafen am Rhein. Op beide exposities is het project Virophilia te zien, waarin het gaat over de mogelijkheden van het gebruik van virussen voor culinaire doeleinden. Pei-Ying werkt en woont sinds 2016 in Eindhoven.

Yi-Ching Huang (1983, Taiwan) is sinds 2020 universitair docent bij de afdeling Industrial Design aan de Tu/e in Eindhoven. Ze is in 2018 gepromoveerd aan de National Taiwan University. Haar huidige onderzoek is gericht op co-learning door mens en AI om nieuwe manieren van creativiteit en productiviteit mogelijk te maken. Meer concreet streeft ze naar het ontwerpen en ontwikkelen van toolkits om ontwerpers meer vertrouwd te maken met AI als ontwerpmateriaal, en om met data, computers en AI te spelen om in verschillende contexten allerlei problemen op te lossen.

Portret van Yi-Ching Huang en Pei-Ying Lin
Yi-Ching Huang en Pei-Ying Lin (foto: Holly Krueger)

Over het Mingler Scholarship

Het Mingler Scholarship is bedoeld voor kunstenaars en wetenschappers die samen een onderzoeksproject willen starten. Het scholarship wordt toegekend door de Akademie van Kunsten en De Jonge Akademie. Het bedrag van 10.000 euro wordt beschikbaar gesteld door Stichting Niemeijer Fonds

Beeld: Afbeelding gegenereerd door Midjourney AI. De Midjourney AI werd gevraagd een afbeelding van een inktvlek te genereren. Vervolgens werd Midjourney gevraagd de afbeelding te ‘beschrijven’. Deze beschrijving werd gebruikt om een andere afbeelding te genereren: een vogel. De vogel is in zekere zin de verbeelding van wat Midjourney heeft 'gezien' in de zelf gegenereerde inktvlek.

English version

Mingler Scholarship 2023 for contemporary bestiary of AI models

Artist/designer Pei-Ying Lin and scientist Yi-Ching Huang are being awarded a Mingler Scholarship. They will receive 10,000 euros for their project ‘Field Guide to the Artificial Intelligence Bestiary’. Lin and Huang explore how to capture AI models in a modern bestiary, in which they approach the models as unknown organisms. This will result in an interactive ‘field guide’ to be published in March 2024.

Artificial intelligence models are now present in many applications. The most familiar are ChatGPT, DALL-E and Midjourney. The working of AI models is often a mystery to users, and how we relate to AI is rapidly evolving. Lin’s and Huang’s project is in line with those current events.

‘As AI grow more complicated, new properties and characteristics are emerging to the extent that it is no longer apparent at the level of algorithms’, according to Lin and Huang. ‘Their influences permeate from the virtual world into the physical world and become peculiarly sophisticated so that they are at the borderline of being sentient. As humans, we are again faced with unknown semi-living beings so we need to develop new ways to understand them.’

To better understand AI models, Lin and Huang approach them as unknown organisms. They develop methods to categorise AI models and depict them as a contemporary bestiary. In doing so, they use methods originating from artistic and scientific research.

About Pei-Ying Lin and Yi-Ching Huang

Pei-Ying Lin (born in 1986, Taiwan) holds an MA in Design Interactions from the Royal College of Art, UK and a BSc of Life Science from National Tsing Hua University, Taiwan. She has exhibited her projects worldwide. The current exhibitions including Gene Cultures at MIT Museum in Boston and My Body, A Coral Reef? at the Rudolf Scharpf Gallery of the Wilhelm-Hack-Museum, Ludwigshafen am Rhein, Germany. Both exhibitions are devoted to the Virophilia project, which explores the possibilities of using viruses for culinary purposes. Pei-Ying has been working and living in Eindhoven, the Netherlands, since 2016.

Yi-Ching Huang (born in 1983, Taiwan) has been an Assistant Professor in the department of Industrial Design at TU/e in the Netherlands since 2020. She was awarded her PhD at National Taiwan University in 2018. Her current research is exploring human-AI co-learning for facilitating new ways of creativity and productivity. Specifically, she strives to design and develop toolkits for supporting designers to familiarise themselves with AI as design materials, and to play with data, computation and AI to solve diverse problems in the various contexts.

About the Mingler Scholarship

The Mingler Scholarship is intended for artists and scientists who want to launch a research project together. The scholarship is awarded by the Society of Arts and The Young Academy. The sum of 10,000 euros is made available by the Niemeijer Fund Foundation.

Image: Image generated by Midjourney AI. The Midjourney AI was asked to generate an inkblot image. Then Midjourney was asked to 'describe' the image. This description was used to generate another image: a bird. The bird is to some extent the imagery representation of what Midjourney has 'seen' from the inkblot image it generated.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen