Reglement Akademie van Kunsten

Het Bestuur van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen,
gelet op het bepaalde in artikel 5, dertiende lid, van het Reglement van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (2012),
gelet op het bepaalde in de subsidietoekenning van het Mondriaanfonds van 9 september 2013,
gehoord het bestuur van de Akademie van Kunsten,

Besluit:
het navolgende reglement vast te stellen.

Reglement van de Akademie van Kunsten

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 1. KNAW: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen;
 2. Reglement KNAW: het vigerende reglement van de KNAW, zoals beschikbaar op de website van de KNAW;
 3. Bestuur KNAW: bestuur als bedoeld in artikel 5 van het Reglement KNAW;
 4. AvK: Akademie van Kunsten;
 5. Leden AvK: leden van de Akademie van Kunsten als bedoeld in artikel 5, lid 4 van dit Reglement;
 6. Bestuur AvK: bestuur van de Akademie van Kunsten als bedoeld in artikel 6 van dit Reglement;
 7. Bureau KNAW: medewerkers van het bureau KNAW;
 8. Algemeen directeur: de algemeen directeur van de KNAW, conform artikel 6 van het reglement KNAW;
 9. Secretaris AvK: ambtelijk secretaris van het bureau KNAW belast met de ondersteuning van de AvK.

Artikel 2. Instelling

 1. De AvK is een programma ingesteld door het bestuur KNAW voor de periode van 1 november 2013 tot en met 31 december 2016.
 2. Voor 1 juli 2016 besluit het bestuur KNAW op basis van een evaluatie van de prestaties en de beschikbaarheid van financiële middelen over het al dan niet voortzetten van de AvK.

Artikel 3. Doelstelling en taken

 1. De AvK heeft tot doel: (a) het vertolken van de stem van de kunsten in de Nederlandse samenleving (inclusief de politiek) en (b) het bevorderen van de interactie tussen wetenschap en kunst.
 2. Om haar doel te bereiken is de AvK een forum voor de kunsten waar activiteiten plaatsvinden gericht op haar leden, de kunst- en cultuursector, de wetenschap en het ‘brede’ publiek.
 3. De AvK is autonoom in het doen van (openbare) uitspraken inzake kunst en kunstbeleid; voor standpunten over of in relatie tot wetenschaps- en innovatiebeleid vindt informatie-uitwisseling plaats met het bestuur KNAW.

Artikel 4. Lidmaatschap

 1. De AvK telt voor de duur van de instellingsperiode ten hoogste vijftig leden.
 2. Leden AvK zetten zich in voor taken die aan de verwezenlijking van de doelstelling conform artikel 3, lid 1 bijdragen.
 3. De benoeming geldt tenminste voor de gehele instellingsperiode overeenkomstig artikel 2, lid 1 van dit reglement.
 4. Indien het bestuur KNAW overeenkomstig artikel 2, lid 2, besluit tot continuering van de AvK zal het tevens een besluit nemen, gehoord het bestuur AvK, over de definitieve benoemingstermijn van de leden.
 5. De benoeming van leden AvK vervalt door overlijden, bedanken of royering. Indien een lid voor zijn of haar lidmaatschap wenst te bedanken, dient het lid dit schriftelijk aan de voorzitter van de AvK te melden die het bestuur KNAW hierover informeert.

Artikel 5. Selectie nieuwe leden AvK

 1. Het bestuur KNAW benoemt de leden AvK op voordracht van de AvK.
 2. Het bestuur AvK is verantwoordelijk voor de selectieprocedure om tot deze voordracht te komen.
 3. Het bestuur AvK nodigt vertegenwoordigers vanuit het kunst-, cultuur- en wetenschapsveld uit nominaties in te dienen voor nieuw te benoemen leden totdat het maximale aantal is bereikt.
 4. Tot leden zijn benoembaar kunstenaars met de Nederlandse nationaliteit of die hoofdzakelijk werkzaam zijn in Nederland. Zij dienen zich artistiek te hebben onderscheiden door bijvoorbeeld prijzen en internationale erkenning en zijn aantoonbaar een inspiratiebron voor jonge kunstenaars.
 5. De AvK dient bij de selectie naast het criterium van artistieke verdiensten aandacht te besteden aan de gelijkmatige spreiding van kandidaten over de verschillende kunstdisciplines, gender, leeftijdscategorieën en tevens aan de mate waarin een kandidaat zijn/haar visie op de kunsten met enige mate van invloed in de openbaarheid weet te brengen.
 6. De leden stemmen over de genomineerden. De stemming vindt online plaats. Er kan ‘voor’, ‘tegen’ of ‘blanco’ worden gestemd. Een kandidaat is gekozen als ten minste twee derde van de geldig, maar niet blanco, uitgebrachte stemmen vóór is uitgebracht.
 7. Alle leden AvK zijn stemgerechtigd.
 8. Het bestuur KNAW toetst de van het bestuur AvK ontvangen kandidatenlijst met een verslag van de procedure. In het bijzonder beoordeelt het bestuur KNAW de gevolgde procedure op juistheid en volledigheid.
 9. De installatie van de nieuw gekozen leden AvK vindt plaats tijdens de jaarlijkse Akademie van Kunstendag, conform artikel 7, lid 1.

Artikel 6. Het bestuur AvK

 1. Het bestuur KNAW benoemt en ontslaat bestuursleden AvK. De leden AvK dragen daartoe zes leden uit hun midden voor aan het bestuur KNAW.
 2. Bestuursleden AvK worden maximaal voor een periode van twee jaar benoemd, met de mogelijkheid voor een eenmalige herbenoeming.
 3. Het bestuur AvK bestaat uit de voorzitter, een vicevoorzitter, en vier leden. De vicevoorzitter vervangt de voorzitter indien deze verhinderd is dan wel aftreedt. Indien ook de vicevoorzitter verhinderd is, vervangt een van de overige bestuursleden de voorzitter.
 4. Het bestuur AvK stelt een rooster van aftreden vast.
 5. Het bestuur AvK is verantwoordelijk voor de verwezenlijking van de doelstelling en taken conform artikel 3 van dit reglement. Het stelt daartoe voor 1 mei tenminste, ondersteund door het Bureau KNAW, het werkprogramma en de daarbij behorende begroting op binnen de door de KNAW gestelde financiële kaders. Tevens stelt het bestuur AvK, voor 1 mei, ondersteund door het Bureau KNAW, het financieel jaarverslag en een beknopt inhoudelijk jaarverslag op.
 6. Het bestuur KNAW stelt een onkostenvergoe¬ding voor bestuursleden AvK vast.
 7. Het bestuur AvK kan de leden raadplegen over aangelegenheden de AvK betreffende.

Artikel 7. Akademie van Kunstendag

 1. Een keer per jaar vindt een Akademie van Kunstendag plaats.
 2. Het bestuur AvK stelt hiertoe het programma vast.
 3. Tijdens de Akademie van Kunstendag:
  a) brengt het bestuur AvK verslag uit over de activiteiten in het voorgaande kalenderjaar en geeft het inzicht in de lopende en toekomstige activiteiten;
  b) worden de nieuwe leden AvK geïnstalleerd;
  c) houdt de voorzitter zijn/haar jaarlijkse rede.

Artikel 8. Bedrijfsvoering

 1. Ten minste een keer per jaar vindt overleg plaats tussen delegaties van het bestuur AvK en het bestuur KNAW.
 2. De begroting en het financieel jaarverslag behoeven goedkeuring door de algemeen directeur KNAW voor 1 juli
 3. De secretaris AvK stelt daartoe in samenspraak met het bestuur AvK jaarlijks voor 1 mei een werkprogramma plus een begroting voor het komende kalenderjaar op en tevens een jaarverslag waarin verantwoording wordt afgelegd over de besteding der geldmiddelen over het afgelopen jaar.
 4. Het administratief beheer vindt plaats bij het Bureau KNAW conform de administratieve regels die gelden binnen de KNAW.

Artikel 9. Slotbepalingen

 1. Het bestuur KNAW kan, gehoord het bestuur AvK, dit reglement wijzigen.
 2. In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur KNAW, gehoord het bestuur AvK.
 3. Bij een geschil over de uitvoering of betekenis van een bepaling van dit reglement beslist het KNAW bestuur.
 4. Dit reglement treedt in werking op 14 april 2014.

Aldus vastgesteld, gehoord het bestuur AvK, namens het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen op 14 april 2014 en herzien op 2 april 2015.

Mr. M. Zaanen
Algemeen directeur, namens het bestuur KNAW

 

Credits lead foto: Barbara Visser A Day Postzegel