WaterSchool Cabinet of Curiosities

02-11-2022

Op 14 november openen de KNAW en de Akademie van Kunsten i.s.m. Studio Makkink & Bey in het Trippenhuis een tentoonstelling gewijd aan water in al haar facetten. Tot juli 2023 is de tentoonstelling het decor voor rondtafelgesprekken met wetenschappers. Ook zijn er rondleidingen voor het publiek.

For English, see below

De tentoonstelling

De tentoonstelling WaterSchool Cabinet of Curiosities van Studio Makkink & Bey is geïnspireerd op "rariteitenkabinetten". Deze rariteitenkabinetten, voorlopers van de hedendaagse musea, onstonden doordat verzamelaars objecten en artefacten verzamelden uit allerlei artistieke, wetenschappelijke en intellectuele stromingen om ze naast elkaar tentoon te stellen, zonder enige indeling of classificatie. Interactief en hands-on van aard, nodigden deze collecties actief uit tot verwondering terwijl ze tegelijkertijd dienden om een bepaald verhaal te vertellen over de wereld en haar geschiedenis.

De tentoonstelling in het Trippenhuis zet deze traditie voort en presenteert een selectie werken van uitgenodigde kunstenaars en ontwerpers, verenigd in het speculatieve kader van de WaterSchool. Binnen de tentoonstelling dienen deze als conversatiestarters, om discussies op gang te brengen over hoe wonen, leven en werken anders vormgegeven kunnen worden met water als overkoepelend thema.

Schets van Cabinet of Curiosities in het Trippenhuis

Opening van de tentoonstelling 

Op 14 november 2022 is de tentoonstelling geopend. Jurgen Bey, lid van de Akademie van Kunsten, gaf op deze avond een toelichting op het project WaterSchool en het Cabinet of Curiosities is voor het eerst te bezoeken.


Rondleidingen voor het publiek

De tentoonstelling is op een beperkt aantal dagen open voor publiek. Bezoekers worden dan onder begeleiding van een de betrokken ontwerpers/kunstenaars rondgeleid in het Cabinet of Curiosities. Deze rondleidingen zijn in het Engels en vinden plaats in het Trippenhuis op:

 • 12 december 2022 om 13.30, 15.30 en 17.30 uur
 • 16 januari 2023 om 13.30, 15.30 en 17.30 uur
 • 13 februari 2023 om 13.30, 15.30 en 17.30 uur
 • 13 maart 2023 om 13.30, 15.30 en 17.30 uur
 • 17 april 2023 om 13.30, 15.30 en 17.30 uur
 • 15 mei 2023 om 13.30, 15.30 en 17.30 uur

Het aantal plekken per rondleiding is beperkt. Vooraf aanmelden is nodig:

Aanmelden voor rondleidingen 

 

Rondetafelgesprekken met wetenschappers

WaterSchool Cabinet of Curiosities vormt van december 2022 tot juli 2023 het decor voor een reeks ontmoetingen tussen kunstenaars, wetenschappers en ontwerpers. Elke maand vindt een rondetafelgesprek plaats. Leden van de KNAW, De Jonge Akademie en de Akademie van Kunsten zijn hierbij welkom.

Deze gesprekken zijn in het Engels en vinden plaats in het Trippenhuis op:

Per rondetafelgesprek is plaats voor maximaal 12 deelnemers. Deelname staat open voor leden van de KNAW, De Jonge Akademie en de Akademie van Kunsten. Ook andere specialisten die een bijdrage willen leveren aan het gesprek, kunnen zich aanmelden.
Voor het eerstvolgende rondetafelgesprek op 13 maart kunt u zich hier aanmelden. Wilt u zich alvast voor toekomstige rondetafelgesprekken aanmelden, stuur dan een e-mail aan annelies.ten.have@knaw.nl. Vermeld hierbij duidelijk de datum van het rondetafelgesprek waaraan u wilt deelnemen.

Over de WaterSchool

De WaterSchool is een ontwerpend onderzoeksproject van Studio Makkink & Bey waarin zij onderzoeken hoe scholen en hele wijken kunnen worden (her)ontwikkeld om hun ecologische en watervoetafdruk te minimaliseren. De school is hierin het centrum van de wijk en heeft een voorbeeldfunctie door haar leerlingen en de bijbehorende gemeenschap te laten zien en te leren hoe je anders kunt leven met water in het achterhoofd. Zij doet dit door haar leerplan te (her)positioneren door na te denken hoe de vakken die op school worden onderwezen kunnen worden benaderd vanuit of in verband met water. Verder laat het schoolgebouw zowel aan de binnen- als aan de buitenkant zien hoe de gebouwde omgeving kan worden (her)ontwikkeld om de ecologische voetafdruk te minimaliseren. Vanuit de school breidt het onderzoek zich naar buiten uit door te bedenken hoe wonen, leven en werken opnieuw kunnen worden doordacht om hun respectievelijke voetafdruk op de schaal van een wijk te verkleinen. Bekijk de website van WaterSchool.

English version

WaterSchool Cabinet of Curiosities

Monday 14 November 2022 the KNAW and the Akademie van Kunsten i.c.w. Studio Makkink & Bey open an exhibition dedicated to water in all its facets. Until July 2023 this exhibition will function as the setting for a series of roundtable discussions with artists, scientists and designers. On selected days the exhibition will be open for guided visits. 

The exhibition

The WaterSchool exhibition by Studio Makkink & Bey is inspired by “cabinets of curiosities”. Precursors of modern day museums, these cabinets of curiosities arose from collectors gathering objects and artifacts from many strands of artistic, scientific and intellectual endeavor in order to display them side by side ignorant of any categorization or classification. Interactive and hands-on in nature, these collections actively invited exploration and curiosity, whilst simultaneously serving to tell a particular story about the world and its history as imagined by their collector.

Continuing this tradition, the WaterSchool exhibition at the Trippenhuis presents a selection of works by invited artists and designers united within the speculative framework of the WaterSchool. Within the exhibition, these serve as conversation starters, in order to instigate discussions on how dwelling, living and working could be rethought and even redesigned bearing water and its impact in mind.

Opening of the exhibition

On Monday 14 November Jurgen Bey, member of the Society of Arts (Akademie van Kunsten), gave an introduction on the WaterSchool and invited the audience for a first visit to the Cabinet of Curiosities. 
 

Guided visits

On selected days the exhibition is open for the public. Visitors can join one of the guidde visis by one of the designers/artists involved. The guided visits in the Trippenhuis will be in English on the following dates:

 • 12 December 2022 at 1.30 p.m., 3.30 p.m. and 5.30 p.m.
 • 16 January 2022 at 1.30 p.m., 3.30 p.m. and 5.30 p.m.
 • 13 February 2023 at 1.30 p.m., 3.30 p.m. and 5.30 p.m.
 • 13 March 2023 at 1.30 p.m., 3.30 p.m. and 5.30 p.m.
 • 17 April 2023 at 1.30 p.m., 3.30 p.m. and 5.30 p.m.
 • 15 May 2023 at 1.30 p.m., 3.30 p.m. and 5.30 p.m.

The amount of visitors is limited. Registration is required. 

Registration

Roundtable discussions with scientists

WaterSchool Cabinet of Curiosities will function as the setting for a series of roundtable discussions with artists, scientists and designers between December 2022 and July 2023. Members of KNAW, De Jonge Akademie and Akademie van Kunsten are invited to join these conversations in the Trippenhuis. Working language is English.

RRoundtable discussions:

There is room for a maximum of 12 participants per roundtable discussion. Participation  is open to members of KNAW, Akademie van Kunsten and De Jonge Akademie. Other specialists who wish to contibute to the conversation can also register. You can register for the upcoming roundtable on 13 March here. For the other dates, please register by sending an email to annelies.ten.have@knaw.nl. Indicate which dates you would like to attend. 

About WaterSchool

The WaterSchool is a design research project by Studio Makkink & Bey within which they explore how schools and entire neighbourhoods could be (re)developed to minimize their ecological and water footprint. Herein, the school is the center of the neighbourhood and has an exemplary function, showing and teaching its pupils as well as the associated community how one could live differently bearing water in mind. It does so by (re)positioning its curriculum through thinking how the subjects taught at school could be approached starting from or relating to water. Furthermore the schoolbuilding shows in both its interior and exterior how the built environment could be (re)developed in order to minimize its ecological footprint. From the school, the research extends outwards imagining how dwelling, living and working could be rethought to reduce their respective footprint on the scale of a neighbourhood. More informatie about WaterSchool

Installation of WaterSchool at Architecture Biennial Rotterdam
Earlier installation of WaterSchool at International Architecture Biennial Rotterdam.


 

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

Cookie-instellingen