De Akademie van Kunsten houdt zich bezig met verschillende thema's zoals racisme, het basisinkomen, onderwijs en de verwantschap tussen kunst en wetenschap. Hieronder lees je meer over die thema's en wat de Akademie van Kunsten rondom deze thema's heeft gedaan.

Thema's

Klik op het thema of op een plaatje om meer informatie en de projecten, essays en webinars te vinden die over het thema gaan:

      


Racisme
                            

Basisinkomen                    

Kunst & Wetenschap           

Kunst & Onderwijs

Kunst & Politiek

Racisme

De Akademie van Kunsten onderschrijft de centrale waarden van de Fair Practice Code en vraagt actief aandacht voor de betekenis van de waarden solidariteit, diversiteit, duurzaamheid, vertrouwen en transparantie voor het hoeden van de betekenis van de kunsten voor de samenleving.

Uit de Fair Practice Code:

Diversiteit: De culturele en creatieve sector wil inclusief zijn. Hij moet meer ruimte en kansen bieden en is gebaat bij een betere afspiegeling van de samenleving in alle organisatiegebieden en -niveaus. Het gaat hierbij niet alleen over culturele of etnische achtergrond, maar ook over gender, seksuele geaardheid, leeftijd, kennis en vaardigheden en sociaaleconomische achtergrond.

Het debat over ongelijkheid op basis van huidskleur en afkomst raakt de kunsten in het hart. Veel van de Akademieleden geven blijk van hun betrokkenheid bij dit thema via hun artistieke werk. De Akademie verbindt hun werk met dat van leden van de KNAW, De Jonge Akademie en de onderwijsvernieuwers van het Comeniusnetwerk. 

Projecten:

Basisinkomen

Vanuit de gedachte dat de Akademie van Kunsten het maatschappelijk debat over de waarde van de kunsten voedt en verrijkt vanuit de makers brengt zij gevraagde en ongevraagde adviezen uit over urgente maar ook over lange-termijn kwesties die de kunst en samenleving betreffen.

Het coronavirus maakte pijnlijk zichtbaar hoe zwak te arbeidsmarktpositie van zzp'ers is met financiële nood tot gevolg. De Akademie van Kunsten pleit voor een collectieve oplossing voor een collectief probleem.  

Kunst & Wetenschap

Van oudsher bestaat er verwantschap tussen het werk van een wetenschappelijk onderzoeker en dat van een kunstenaar. Als schoolvoorbeeld van die gedachte geldt nog steeds Leonardo da Vinci die wetenschap met kunst in zich verenigde. De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen wilde met de oprichting van de Akademie van Kunsten in 2014 - naast het bieden van een platform voor de stem van de kunsten - de banden tussen de kunsten en de wetenschap aanhalen.

Het Tracé Kunst & Wetenschap van de Akademie van Kunsten zet zich in om die banden aan te halen  en te professionaliseren door projecten op het snijvlak van kunst en wetenschap over het voetlicht te brengen. Onder dit soort projecten verstaan wij samenwerkingen waarin hybride onderzoek wordt uitgevoerd.
Onderzoek waarin kunstenaars en wetenschappers kennis en vaardigheden uitwisselen en combineren om op basis van gelijkwaardigheid te werken aan een gezamenlijk geformuleerde onderzoeksvraag die verder gaat dan de kennis en vaardigheden van de individuele samenwerkingspartners, en die tegelijkertijd de individuele kwaliteiten en eigenaardigheden van de partners actief blijft behouden. (bron: Mingler Network).

Kunst & Onderwijs

Waardering voor de kunsten in de samenleving hangt nauw samen met de plaats die de kunsten inneemt in onze opvoeding en vroege schooljaren. Daarom wil de Akademie van Kunsten het basis en voortgezet onderwijs helpen om de ervaring met kunstbeoefening en kunstconsumptie te intensiveren aan de hand van het werk van de leden.

Het bespelen van een muziekinstrument, het maken van een bouwtekening, voelen hoe materiaal zich gedraagt, ervaren wat het is om te acteren etc. creëert een diepgaande ervaring met wat de kunsten met je doen. Ook het bezoeken van films, voorstellingen, tentoonstellingen, muziekuitvoeringen, het lezen van boeken en het reflecteren erop brengt kennis over en affiniteit met de kunsten.

Kunst & Politiek

Cultuur als een diersoort op smeltend drijfijs? Leden van de Akademie van Kunsten schreven een reflectie op de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen. Wat staat er in de partijprogramma’s over kunst en cultuur? En hoe zien de leden van de Akademie van Kunsten de programma's?

Jonas StaalAnthony HeidweilerMaria BarnasArnon Grunberg en Nelleke Noordervliet reageerden vanuit de stem van de maker. Ook zijn een aantal reflecties gepubliceerd door het NRC: Nelleke Noordervliet en Maria Barnas.

Een overzicht van de programma’s van partijen waar kunst- en cultuurbeleid aandacht krijgt, zijn door BK-informatie (het vakblad voor Beeldend Kunstenaars) op een rijtje gezet.

  

Credits lead foto: Conny Janssen